Izr. prof. Branko Bognar izvajalec pedagoških usposabljanj na Univerzi v Mariboru

Objavljeno:

Na Univerzi v Mariboru smo v okviru projekta INOVUP gostili prof. dr. Branka Bognarja, ki je izvedel zanimivo pedagoško usposabljanje z naslovom Obrnjeno učenje v visokošolskem poučevanju. V uvodnem delu so udeleženci usposabljanja poglobili svoja teoretična spoznanja o obrnjenemu učenju kot eni izmed možnosti povečanja kakovosti visokošolskega poučevanja. Obrnjeno učenje je predavatelj postavil v kontekst konstruktivističnega in t. i. »SMART« učenja. Na osnovi raziskav je izpostavil prednosti tovrstnega učenja v primerjavi s tradicionalnim ter predstavil teoretična izhodišča za njegovo izvedbo. V nadaljevanju je prikazal primere akcijskega raziskovanja, ki jih je v povezavi z obrnjenim učenjem preizkusil na svojih študentih. Na osnovi povratnih informacij študentov »kritičnih prijateljev« je prišel do zanimivih ugotovitev, ki so pokazale prednosti in tudi nekatere pomanjkljivosti izvedenega obrnjenega učenja ter ideje za izboljšave. Posebej dragocen del njegovega usposabljanja je predstavljala izvedba konkretnega primera obrnjenega učenja na udeležencih usposabljanja, z namenom, da spoznajo obrnjeno učenje s perspektive študentov in da izrazijo morebitne pomanjkljivosti in odprta vprašanja, ki so se jim ob tem porajala. V nadaljevanju je vsak udeleženec pripravil idejni osnutek za izvedbo obrnjenega učenja na svojem predmetnem področju, sledila je izmenjava mnenj, izkušenj in idej. Prof. Bognar je z usposabljanjem nedvomno prispeval k boljšemu razumevanju obrnjenega učenja v visokošolskem poučevanju, z vključitvijo udeležencev v obrnjeno učenje pa so teoretična izhodišča zaživela tudi v praksi.

Dr. Branko Bognar je izredni profesor na Filozofski fakulteti Univerze Josipa Jurja Strossmayerja v Osijeku, kjer predava različne predmete s področja pedagogike. Objavil je številne znanstvene in strokovne prispevke. Njegovo temeljno raziskovalno zanimanje je povezano z uvajanjem sprememb v vzgojno-izobraževalno prakso z namenom preseganja mej tradicionalnega poučevanja, zato si prizadeva spodbujati akcijsko raziskavanje tako v hrvaškem izobraževalnem kontekstu kot v tujini z uporabo spletnih tehnologij in e-učenja. Ob tem namenja poudarek razvoju učiteljev in ustvarjalnosti učencev ter ustvarjalnim pristopom k poučevanju. Prof. Branko Bognar je bil vodja oziroma sodelavec projektov (Skupnost učnih skupnosti, Razvoj ustvarjalnosti v vseživljenjskem izobraževanju učiteljev, Nova šola), katerih namen je bil spodbuditi ustvarjalnost učiteljev in učencev ter uvesti nove oblike vseživljenjskega usposabljanja učiteljev (učne skupnosti, mreže učečih se skupnosti in akcijske raziskave). Vodil je projekt za usposabljanje izvajalcev, ki bodo prevzeli vlogo akcijskih raziskovalcev v okviru programa Pestalozzi Sveta Evrope. Izvajal je delavnice za usposabljanje učiteljev in strokovnih sodelavcev za izvajanje akcijskih raziskav. Bil je predsednik organizacijskega odbora svetovne konference akcijskih raziskovalcev (CARN-ALARA), ki je potekala letos (2019) v Splitu. Trenutno je vodja projekta "Stručno usavršavanje učitelja u funkciji unapređenja rezultata učenja učenika osnovne škole u prirodoslovnom i matematičkom području". Je eden od ustanoviteljev časopisa Educational Journal of living Theories.